Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje maistosiunta.lt taisyklės

 

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – J.Navako individuali įmonė,juridinio asmens kodas 302754411, buveinės registracijos adresas Kosmonautų g. 5-74, Panevėžys, korespondencijos adresas Kosmonautų g. 5-74, Panevėžys.
1.2. Pardavėjo internetinė parduotuvė – Pardavėjui priklausanti elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.maistosiunta.lt.
1.3. Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Įsigyjant alkoholinius gėrimus, pirkėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs dvidešimties metų.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Taisyklės – šios prekių pirkimo-pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje taisyklės.
1.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Pardavėjo internetine parduotuve.

 

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Kiekvieno prekių pirkimo metu Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Taip patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu- pardavimu Pardavėjo internetinėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
2.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, taip pat patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
2.3. Pardavėjas, esant svarbiai priežasčiai, ir/ar vadovaudamasis atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, Taisyklėse nurodydamas paskutinės jų redakcijos datą.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

 

3. Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkėjas gali įsigyti paslaugas ir prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tik užsiregistruodamas, t.y. įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas ir prekes, registruojantis atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.
3.3. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus prekių užsakymo pateikimo žingsnius ir paspaudžia nuorodą „Pirkti“.
3.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje Taisyklių numatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi kitas teises, nurodytas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo internetine parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už Pardavėjo internetinėje parduotuvėje užsisakytas prekes ir atsiimti jas Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas ar žaidimus. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
6.2. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Pardavėjo internetinės parduotuvės funkcijų veikimą ar jų dalį, taip pat keisti paslaugų, teikiamų Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.
6.3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Pardavėjo internetinės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir sumokėti Pirkėjų užsakymai neužbaigiami vykdyti, pinigai grąžinami, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo internetine parduotuve arba išimtiniais atvejais panaikinti tokią Pirkėjo galimybę.
6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.
6.6. Pardavėjas turi kitas teises, nurodytas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.4. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali nupirkti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius prekė, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.


8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
8.1. Prekių kainos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir suformuotame Pirkėjo užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
8.2. Už Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigyjamas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste.
8.3. Kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes, užsakymas patvirtinamas.
8.4. Minimali Pirkėjo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigyjamų prekių krepšelio suma yra 50,00 EUR (įskaitant PVM). Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto minimalaus prekių krepšelio taikymo sąlyga.

8.5. Gali būti prašoma avansinio mokėjimo arba išankstinio apmokėjimo už prekes, negavus mokėjimo per 12 val. (arba kitu iš anksto sutartu terminu), užsakymas atšaukiamas.

8.6. Pristatant prekes ne į Europos Sąjungos šalis taikomas +10 proc. mokestis, galutinei užsakymo sumai.

 

9.  Užsakytų prekių sukomplektavimas ir atsiėmimas

9.1. Siuntas priklausomai nuo šalies, perduodame kurjierių tarnyboms.

9.2. Prekių pakavimo paslauga įskaičiuota į prekių kainas.

9.3. Užsakytos prekės nuo sekmadienio iki šeštadienio, suruošiamos trečiadieniui arba ketvirtadieniui, dėl kitų dienų pagal susitarimą.
9.4. Dėsime visas pastangas, kad sutartume atsiėmimo laiką ir perduotume prekes jūsų nurodytam atstovui.
9.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas arba jo įgaliotas atstovas privalo kartu su Pardavėju patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui arba jo nurodytam įgaliotui atstovui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas ar jo atstovas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Tarpininkas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams (tokia informacija yra tikslinama ant prekės pakuotės), nebent įstatymai numatytų kitaip.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.
10.3. Tais atvejais, kai remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės: (i) greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas; (ii) supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; (iii) laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai ir kt.

11.2. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.3Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve/šaldiklyje pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@maistosiunta.lt  arba telefonu: +370 679 29297. Pirkėjas privalo pateikdamas pranešimą/pretenziją dėl nekokybiškų prekių, kartu pateikti tokios prekės nuotrauką. Jeigu pažeidžiami aukščiau šiose Taisyklėse nurodyti kreipimosi terminai, Pardavėjas neįsipareigoja spręsti Pirkėjo naudai tokio Pirkėjo prašymo/pretenzijos

11.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

 

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo internetine parduotuve.
12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

 

 13. Asmens duomenų tvarkymas

13.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis www.Maistosiunta parduotuvės teikiamomis paslaugomis, privalo (užsakymo pateikimo metu) www.maistosiunta.lt parduotuvės sistemoje pateikti šiuos duomenis:

13.2. Vardą, pavardę ar kitus pavadinimus (ir pavadinimą, jeigu perka juridinis asmuo),

13.3. kontaktinį telefoną (jei iškiltų klausimų dėl prekių užsakymo formavimo ir/ar pristatymo),

13.4. elektroninį paštą (užsakymo patvirtinimui ir/ar PVM sąskaitos – faktūros siuntimui) bei

13.5. adresą (juo pristatys Jūsų užsakytas ir apmokėtas prekes jūsų nurodytas įgaliotas atstovas).

13.6 Įgalioto asmens ar kurjerio pavadinimą ir kontaktinį telefoną (dėl užsakytų prekių perdavimo)

Jei Pirkėjo prisijungimo duomenimis naudosis trečiasis asmuo, bus laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartį sudarė Pirkėjas. Jeigu prarandami prisijungimo duomenys, apie tai Pirkėjas nedelsdamas turi pranešti Tarpininkui el. paštu info@maistosiunta.lt

13.7. Pirkėjas atsakingas už duomenų tikslumą ir teisingumą. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už bet kokią žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus asmens duomenis ar jų nepatikslino, ar prarado prisijungimo duomenis, ar patyrė žalą dėl prarastų duomenų praradimo.

Jei Pirkėjas naudojasi Maistosiunta.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

13.8. Pirkėjo pateikti šie (ir, esant būtinybei, papildomi) duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (LR įstatymų nustatytais atvejais) arba ne jaunesnis nei 20 m., vykdant visus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.

13.9. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal „Privatumo politiką“, kuri skelbiama oficialioje Pardavėjo svetainėje www.maistosiunta.lt. Pirkėjo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus naudojami tik gavus Pirkėjo sutikimą, kurį šis išreikš pildydamas anketą registracijos (ar užsakymo pateikimo) metu ir atitinkamai apie tai pažymėdamas atskiroje skiltyje.

 

14. Baigiamosios nuostatos
14.1.Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2.Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3.Visi nesutarimai, kilę tarp Šalių, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės registravimo VĮ Registrų centras vietą.
14.4. Kiekvienas Pirkėjas sprendžia su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausiai, Pirkėjas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo pretenziją, arba nepatenkinus Pirkėjo pretenzijos, pastarasis turi teisę kreiptis į (ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą) – LR Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adr. Veterinarijos g. 2, LT-36222 Pažagienių k., Panevėžio r., tel. (8 45) 43 13 12, faks. (8 45) 43 23 22, el. paštas panevezys@vmvt.lt).
14.5.Pardavėjas Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.
14.6.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

Šios taisyklės galioja nuo 2020-05-11. Jas pakeitus, bus paskelbta atnaujinta jų versija svetainėje maistosiunta.lt

_______________________________________

J.Navako I.Į